Pravidla soutěže „YQ Stavba“ a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Obecná ustanovení a účast v soutěži

 • 1.1.
  Organizátorem a provozovatelem soutěže „YQ Stavba“ (dále též jen „soutěž“) je společnost Xella CZ, s.r.o., IČO: 648 32 988, se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 43186 (dále jen „organizátor“).
 • 1.2.
  Soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 18 let, vlastnícím stavbu (či spoluvlastnický podíl na stavbě) stojící na území České republiky, při jejíž výstavbě či rekonstrukci dokončené v době od 31. 8. 2012 do 31. 8. 2017 byly použity výrobky značky „Ytong“ nebo „Silka“ (dále jen „základní podmínky účasti“). S písemným souhlasem vlastníka stavby se může do soutěže přihlásit i třetí osoba. Pro stanovení dne dokončení výstavby či rekonstrukce je rozhodný den vydání kolaudačního souhlasu a nevyžadoval-li se dle právních předpisů kolaudační souhlas, den vyhotovení oznámení o záměru započít s užíváním stavby odeslaného příslušnému stavebnímu úřadu. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou pro účast v soutěži je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech, což každý soutěžící splní vyjádřením souhlasu s těmito pravidly.
 • 1.3.
  Ze soutěže mohou být vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.
 • 1.4.
  Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci).
 • 1.5.
  Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

2. Účast v soutěži

 • 2.1.
  Soutěže se zúčastní osoba splňující základní podmínky účasti dle čl. 1. odst. 1.2 těchto pravidel, která řádně a pravdivě vyplní všechna pole označená jako povinná ve formuláři zveřejněném na webové adrese https://yqstavba.ytong.cz  (dále jen „soutěžní formulář“), zakliknutím příslušného k tomu určeného pole vyjádří souhlas s těmito pravidly soutěže (dále jen „pravidla“) a vyplněný soutěžní formulář elektronicky odešle kliknutím na příslušné tlačítko formuláře (dále jen „soutěžící“). Účast v soutěži je dobrovolná. Součástí informací povinně vyplňovaných v soutěžním formuláři jsou také informace o stavbě splňující podmínky dle čl. 1. odst. 1.2 těchto pravidel (dále jen „soutěžní stavba“).
 • 2.2.
  Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a každá stavba se může stát soutěžní stavbou pouze jednou. Přihlásí-li se do soutěže se stejnou soutěžní stavbou více osob, soutěžícím zůstane pouze osoba, která se přihlásila jako první a ostatní soutěžící budou ze soutěže vyřazeni.
 • 2.3.
  V rámci vyplnění soutěžního formuláře musí potenciální soutěžící odeslat alespoň pět fotografii týkajících se soutěžní stavby, přičemž minimálně dvě fotografie by měly zobrazovat hrubou soutěžní stavbu, a dále může připojit odkaz na video týkající se soutěžní stavby s tematikou „proč by moje stavba měla zvítězit“ (obsahující ideálně příběh soutěžní stavby). Organizátor je oprávněn do soutěže nezařadit nebo ze soutěže vyřadit osoby, které zaslaly do soutěže fotografie či odkaz na video (dále fotografie i video společně jen „multimédia“):
  • obsahující prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro organizátorem zamýšlený účel užití multimédií,
  • které budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
  • které by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora anebo jeho produktů,
  • které již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),
  • k nimž by organizátor nemohl získat licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech,
  • u nichž má organizátor podezření, že by k nim nemohl získat licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech,
  • které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

3. Odesílání soutěžních formulářů

 • 3.1.
  Odesílat soutěžní formuláře lze v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017 včetně. K soutěžním formulářům odeslaným mimo dobu dle předchozí věty se nepřihlíží.

4. Určení výherců hlasovací soutěže a jejich výher

 • 4.1.
  Soutěžní stavby budou zveřejněny na webových stránkách soutěže https://yqstavba.ytong.cz (dále jen „webové stránky“). Pro soutěžní stavby bude moct hlasovat široká veřejnost, a to vždy pouze prostřednictvím účtu na sociální síti Facebooku. Každá osoba může v soutěži udělit pouze jeden hlas. Hlasování bude probíhat od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017.
 • 4.2.
  Výherci hlasovací soutěže se stanou soutěžící, kteří do soutěže přihlásili soutěžní stavby, které v hlasování dle předchozího odstavce dostaly v době od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 nejvíc platných hlasů. Podle počtu platných hlasů bude stanoveno pořadí výherců – 1. až 3. místo.
 • 4.3.
  Platnými hlasy se rozumí hlasy udělené skutečnou fyzickou osobou za situace, kdy tato fyzická osoba udělila v soutěži pouze jediný hlas (hlasovala pouze za jedinou soutěžní stavbu). Hlasy, které nejsou platnými hlasy podle předchozí věty, se považují za hlasy neplatné a při stanovení výherců k nim organizátor nebude přihlížet.
 • 4.4.
  Výhry po výherce hlasovací soutěže jsou stanoveny dle umístění příslušného výherce následovně:
  • 1. místo – peněžní částka ve výši 50.000,- Kč
  • 2. místo – peněžní částka ve výši 20.000,- Kč
  • 3. místo – peněžní částka ve výši 10.000,- Kč

5. Výběr výherce odbornou porotou a jeho výhra

 • 5.1.
  Odborná porota, jejíž složení určí organizátor, vybere ze soutěžících jednoho výherce Hodnotit se bude zejména kreativita zaslaných multimédií, vzhled, architektonická hodnota soutěžní stavby a příběh soutěžní stavby. Hodnocení odborné poroty bude subjektivní.
 • 5.2.
  Výherce dle tohoto článku pravidel získá jako výhru peněžní částku ve výši 20 000,- Kč.

6. Společná ustanovení k výhrám

 • 6.1.
  Určení výherců provede organizátor nejpozději do 10. 12. 2017.
 • 6.2.
  Organizátor kontaktuje výherce na e-mailovou adresu zadanou v soutěžním formuláři nebo telefonicky na číslo zadané v soutěžním formuláři. Pokud výherce nejpozději do 5 dnů od odeslání e-mailové informace organizátorem tomuto e-mailem či telefonicky nepotvrdí, že výhru akceptuje, může být organizátorem ze soutěže vyloučen a výhercem hlasovací soutěže se stane další účastník v pořadí. V případě výherce vybraného odbornou porotou určí odborná porota jiného výherce.
 • 6.3.
  Termín a místo převzetí výhry stanoví organizátor a oznámí jej každému výherci zvlášť.
 • 6.4.
  Výherce je povinen nejpozději při převzetí výhry:
  • prokázat organizátorovi svou totožnost,
  • prokázat organizátorovi splnění základních podmínek účasti,
  • znovu vyjádřit svůj výslovný souhlas s těmito pravidly tím, že na výtisk pravidel připojí svůj podpis a dále své jméno a příjmení,
  • umožnit organizátorovi návštěvu soutěžní stavby a pořízení foto a video dokumentace exteriéru a interiéru stavby,
  • v případě, že výherce není vlastníkem soutěžní stavby, prokázat souhlas vlastníka stavby s účastí výherce v soutěži.
 • 6.5.
  Výherce, který nesplní podmínky dle předchozího odstavce, bude ze soutěže vyloučen a organizátor může postupovat obdobně jako v odst. 6.2 tohoto článku pravidel.
 • 6.6.
  Údaje o výhercích v rozsahu jméno a příjmení budou zveřejněny na webových stránkách organizátora, v tisku a na facebookovém profilu organizátora. Soutěžící s takovýmto případným budoucím zveřejněním souhlasí.
 • 6.7.
  Soutěžící bere na vědomí, že výhra v soutěži pro něho může mít daňové dopady a že s převzetím a s užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 • 6.8.
  Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy nebo jejího nesprávného uvedení v soutěžním formuláři nebo z důvodů ležících nikoliv na jeho straně.
 • 6.9.
  Každý soutěžící pro případ, že by se stal výhercem, dává organizátorovi souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry, vč. návštěvy soutěžní stavby dle odst. 6.4 písm. d) tohoto článku pravidel (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

7. Práva k multimédiím

 • 7.1.
  Zasláním fotografií a odkazu na video do soutěže soutěžící potvrzuje, že:
  • je autorem zaslaných multimédií a tyto jsou původní,
  • zveřejněním multimédií na propagačních materiálech organizátora nebo na internetových stránkách https://yqstavba.ytong.cz, či na jiných internetových stránkách organizátora (např. facebook) nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích oso,
  • zveřejněním multimédií na propagačních materiálech organizátora nebo na internetových stránkách https://yqstavba.ytong.cz, či na jiných internetových stránkách organizátora (např. facebook) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití multimédií (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob, nebo nemovitostí) byly nejpozději ke dni zaslání multimédií organizátorovi uspokojeny,
  • osoby případně zobrazené na zaslaných multimédiích souhlasí s užitím těchto multimédií organizátorem v rozsahu stanoveném těmito pravidly.
 • 7.2.
  Zasláním multimédií do soutěže soutěžící uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití těchto multimédií ke všem způsobům jejích užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití multimédií je organizátor oprávněn užít multimédia vcelku nebo pouze částečně, nejen v jejich původní podobě, ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou multimédií, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (multimédia) upravovat a jinak měnit. Organizátor je oprávněn multimédia užít i bez označení autora.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • 8.1.
  Soutěžící dává organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu „jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo“ pro účely realizace této soutěže a dále za účelem zařazení údajů do marketingové databáze organizátora (zasílání obchodních nabídek).
 • 8.2.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů dle předchozího odstavce poskytuje soutěžící na dobu 5 let ode dne udělení. Soutěžící má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.
 • 8.3.
  Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.
 • 8.4.
  Soutěžící výslovně prohlašuje, že poskytuje organizátorovi souhlas, aby e-mailovou adresu využil pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
 • 8.5.
  Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že zpracováním osobních údajů může být pověřena společnost Proficio Marketing s.r.o., IČO: 01749315, se sídlem Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno-střed.

9. Závěrečná ustanovení

 • 9.1.
  Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky. Všechny souhlasy či licence udělované soutěžícím dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.
 • 9.2.
  Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.
 • 9.3.
  Není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena.
 • 9.4.
  Žádný ze soutěžících nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
 • 9.5.
  Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Organizátor neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.
 • 9.6.
  Všechny souhlasy či licence udělované soutěžícím dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.
 • 9.7.
  Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1.9. 2017.